Darmowa dostawa od 150,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu

Sklep internetowy dostępny pod adresem
www.magiasrebra.pl
prowadzony jest przez firmę
Merigold
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 2005-11-18 pod numerem 7217/2005; wpisaną obecnie do rejestru
CEIDG CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dane firmy:
HUBERT WOŁOSZYN P.H.U. MERIGOLD
Wola Batorska 957
32-007 Zabierzów Bocheński

Siedziba i adres biura:
Merigold
Wola Batorska 957
32-007 Zabierzów Bocheński

NIP: 866-138-93-64 REGON: 120151772

Dane kontaktowe:
Telefon komórkowy: + 48 609 674 731 (opłata wg stawki operatora); godziny pracy 10-18 pn-pt
Adres poczty elektronicznej: magiasrebra.pl@merigold.com.pl

Obsługa Reklamacji, zwrotów, wymian, adres główny:
Merigold
Wola Batorska 957
32-007 Zabierzów Bocheński

Konto bankowe:
Volkswagen Bank Direct: 47 2130 0004 2001 0531 1246 0001
PKO BP Inteligo: 50 1020 5558 1111 1548 6350 0076

Definicje użytych pojęć:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4, poz. 28).
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konsument/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.magiasrebra.pl, zwany dalej Sklepem
Sprzedawca – Hubert Wołoszyn PHU Merigold, NIP: 866-138-93-64 REGON: 120151772
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą między Konsumentem a Sprzedawcą drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie,
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami)

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego magiasrebra.pl, zwany dalej Regulaminem, reguluje zasady transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jako składającym zamówienie.

2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy sprzedaży

3. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie. Postanowienia umowy sprzedaży mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

II. Warunki składania zamówień

1. Informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu www.magiasrebra.pl w szczególności ich ceny, opisy oraz parametry techniczne i użytkowe stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

3. Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

4. W sklepie nie jest wymagana minimalna wartość umowy od jakiej realizowane jest zamówienie.

5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" dostępnego na stronie internetowej www.magiasrebra.pl i przesłanie do go do sklepu.

6. Do realizacji zamówienia należy podać następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres dostawy oraz nazwę firmy i NIP (w przypadku zamówienia składanego przez firmę)
c) numer telefonu kontaktowego,
d) adres poczty elektronicznej e-mail.

7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, system sklepu wysyła automatyczną odpowiedź będącą potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep na adres e-mail Klienta z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.

9. Podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży, Klient jest informowany o:
a) łącznej cenie wraz z podatkami za towar będący przedmiotem zamówienia,
b) kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

III. Sposoby i terminy płatności za towar

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za towar:
a) przedpłata przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,
b) internetowy system płatności

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na jeden z podanych rachunków bankowych:
Volkswagen Bank Direct: 47 2130 0004 2001 0531 1246 0001
PKO BP Inteligo: 50 1020 5558 1111 1548 6350 0076

Termin zapłaty dla przesyłek pocztowych - klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


IV. Terminy i koszty dostawy

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez przekazanie towaru za pośrednictwem jednego z przewoźników:
a) Poczta Polska

b) Firma kurierska

c) przesyłka do paczkomatu Inpost


Po nadaniu status przesyłki można sprawdzić przy użyciu numeru nadawczego na stronach przewoźników.


2. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.


3. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty lub obniżyć jej wartość, umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu.

4. Koszty dostawy towaru a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe są dostępne na stronie sklepu internetowego w następujących miejscach:
a) w trakcie składania zamówienia, oraz w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży
b) zakładka „Czas i koszt wysyłki”

5. Termin dostawy zależny jest od wybranej formy wysyłki i podany do wiadomości Klienta jako deklarowany w momencie wskazania danej formy wysyłki.


V. Reklamacja towaru

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
a) pisemnie na adres PHU Merigold Hubert Wołoszyn,Wola Batorska 957, 32-007 Zabierzów Bocheński
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: magiasrebra.pl@merigold.com.pl


4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Klienta,
b) nazwę towaru oraz datę zakupu,
c) opis i rodzaj dostrzeżonej wady
Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres PHU Merigold Hubert Wołoszyn,Wola Batorska 957, 32-007 Zabierzów Bocheński.


VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między przedsiębiorcą a konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacja na temat zasad oraz trybu procedury mediacyjnej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

3. Konsumenci mogą również skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług. Działalność stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

5. Pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail porady@dlakonsumentow.pl

VII. Prawo do odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłanie na adres poczty elektronicznej magiasrebra.pl@merigold.com.pl lub adres biura PHU Merigold Hubert Wołoszyn, Wola Batorska 957, 32-007 Zabierzów Bocheński
Klient może ale nie musi korzystać z formularza odstąpienia proponowanego przez Sprzedawcę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zawierać dowolne sformułowanie, o ile ujawnia wolę konsumenta w sposób dostateczny i zrozumiały dla sprzedawcy.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres PHU Merigold Hubert Wołoszyn, Wola Batorska 957, 32-007 Zabierzów Bocheński

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.2.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
9.1.(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. zakup e-booka); (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe i kontaktowe wskazuje niniejszy Regulamin.
2. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest PHU Merigold Hubert Wołoszyn, Wola Batorska 957, 32-007 Zabierzów Bocheński.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwana RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
4. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane do złożenia zamówienia oraz zawarcia i prawidłowej realizacji umowy sprzedaży.
6. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z:
a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą oraz podjętymi działaniami przed zawarciem w/w umów na żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
c) w przypadku Klienta, który decyduje się na subskrybcję newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą oraz Biuro Rachunkowemu, prowadzącemu księgi finansowe Sprzedawcy, w zakresie wymaganym przez przepisy o rachunkowości i podatkowe.
8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do:
a) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych)
b) posprzedażowej obsługi Kupującego (procedury odstąpienia od umowy, rękojmi, gwarancji)
c) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
9. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wskazane w punkcie 8 przetwarzane będą do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub wniesienia sprzeciwu.

10. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

11. Klient ma prawo do do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

IX. Prawa autorskie

1. Zdjęcia oraz opisy produktów znajdujące się na stronie Sklepu www.magiasrebra.pl są własnością firmy PHU Merigold i Producentów oraz Dystrybutorów współpracujących ze Sklepem. Prawa autorskie do tych materiałów są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez zgody Sklepu jest zabronione i podlega ochronie prawnej.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

2. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 włącznie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel