Darmowa dostawa od 150,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zwroty, wymiany, reklamacje

ZWROTU TOWARU

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zwanej dalej Ustawą):

1. PRAWO DO ZWROTU

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy zamieszczono na dole strony.

2. OKREŚLENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go

przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. ADRES KIEROWANIA ZWROTÓW

Adresem właściwym dla zwrotu jest

Merigold Hubert Wołoszyn

Wola Batorska 957

32-007 Zabierzów Bocheński

4. TERMIN I KOSZT ZWROTU

Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Prosimy o wysyłkę rzeczy odpowiednio zabezpieczonych, minimum w taki sposób, w jaki zabezpieczył je Sklep wysyłając do Państwa. Brak zabezpieczenia gdy jest ono wymagany dla bezpiecznego dostarczenia towaru do sklepu może skutkować jego uszkodzeniem i prowadzić do zmniejszenie wartości rzeczy, zgodnie z Art. 34.4 Ustawy.

5. TERMIN I SPOSÓB ZWROTU KOSZTÓW

Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [podajemy pełne imię i nazwisko oraz adres, jeśli są dostępne również numer telefonu i adres email]

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy [wpisać nazwy produktów]

Data odbioru towaru

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  • Data

 

Nie jest wymagane korzystanie z w/w wzoru formularza. Odstąpić od umowy można przesyłając formularz wersją papierową, elektroniczną lub w innej, dopuszczalnej przez Ustawę, formie.

 

 

Reklamacja towaru

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

 

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny bez wad.

 

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

a) pisemnie na adres PHU Merigold Hubert Wołoszyn,Wola Batorska 957, 32-007 Zabierzów Bocheński

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: magiasrebra.pl@merigold.com.pl

d) osobiście w siedzibie sprzedawcy PHU Merigold Hubert Wołoszyn,Wola Batorska 957, 32-007 Zabierzów Bocheński

 

4. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko Klienta,

b) nazwę towaru oraz datę zakupu,

c) opis i rodzaj dostrzeżonej wady

Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta.

 

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres PHU Merigold Hubert Wołoszyn,Wola Batorska 957, 32-007 Zabierzów Bocheński. Celem przyspieszenia reklamacji sprzedawca może w niektórych przypadkach zaoferować klientowi możliwość wysyłki towaru bezpośrednio do producenta lub dystrybutora. Zmiana adresu wysyłki następuje za zgodą i wiedzą kupującego i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami ani formalnościami w stosunku do wysyłki na adres główny podany powyżej.

 

 

Wymiana Towaru

 

1. Klient ma możliwość dokonania wymiany towaru w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wymiana towaru możliwa jest tylko w przypadku, kiedy towar jest zgodny z umową.

 

2. W celu dokonania wymiany, o którym mowa w ust. 1 należy:

a) złożyć nowe zamówienie w Sklepie

b) poinformować obsługę Sklepu drogą mailową o zamiarze wymiany, podając numer zamówienia i modele towaru podlegającego wymianie

c) odesłać towar na adres Sprzedawcy PHU Merigold Hubert Wołoszyn,Wola Batorska 957, 32-007 Zabierzów Bocheński

d) po odbiorze przesyłki przez Sprzedawcę wartość odebranego towaru zostanie zaksięgowana na poczet zamówienia o którym mowa w punkcie a)

e) pokryć ewentualne dopłaty jeśli wartość zamówienia o którym mowa w punkcie a) okaże się większa niż wartość odebranego towaru.

 

3. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

 

4. Zwroty na wymianę dotyczą tylko towarów zakupionych u Sprzedawcy w sklepie internetowym www.magiasrebra.pl

 

5. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel